You are here:

Juridiskā informācija

Informācijas un norādījumi šī internēta vietnē („Informācija”), tika sniegti ar labu nodomu un informatīvos mērķos. Informācija ir uzskatāma par pareizu formā, kas ir spēkā attiecīgā dienā. Taču, nē Skamol A/S, nē atkarīgas vienības nesniedz nekādu paziņojumu vai nodrošinājumu par minētas informācijas precizitāti un kompleksumu. Lasītājs paņem uz sevi risku, savienotu ar informācijas uzticību.

Informācija ir piegādāta ar nosacījumu, ka lasītājs, vai citā persona, kas saņem informāciju, patstāvīgi noteiks noderību attiecīgiem mērķiem pirms izmantošanas. Nekādā gadījumā firma Skamol A/S vai atkarīgas vienības nav atbildīgas par jebkuriem zaudējumiem, savienotiem ar informācijas izmantošanu vai uzticēšanu informācijai vai jebkuram produktam, minētam informācijā.

Neviena no minētas informācijas nevar būt uzskatāma kā informācijas, produkta, procesa, instrumenta vai formulas lietošanas rekomendācija, kas ir pretrunā jebkuram patentam, autortiesībām vai prečzīmei, un nē Skamol A/S, nē atkarīgas vienības nesniedz nekādu paziņojumu vai nodrošinājumu, izteiktu vai domājamu, kuru izmantošana varētu pārkāpt jebkuru patentu, autortiesību vai prečzīmi.